A "Nyerj családi hosszú hétvégét a Park Inn Zalakaros Resort & Spa szállodába" nyereményjáték részvételi szabályzata

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

1. A Szervező

1.1 Az „Nyerj családi hosszú hétvégét a Park Inn Zalakaros Resort&Spa szállodába” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Femina Média Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-191082; adószáma: 24948692-2-41; tel.: +36-1/288-7070; e-mail cím: info@feminamedia.hu, adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-87389/2015; a továbbiakban: “Szervező”). 

2. A Játékban való részvétel feltételei:

2.1 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy (a továbbiakban: „Játékosok”), aki

a) 2017. július 10. és 2017. július 23. között a Szervező által 2017. július 10-én a https://www.facebook.com/femina.hu honlapra feltöltött video bejegyzése alá hozzászólásban válaszol a bejegyzésben feltett kérdésre, valamint

b) a hozzászólás megírásával elfogadja a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, továbbá  

c) kötelezettséget vállal az alábbi 2.2 pontban foglaltak teljesítésére.

A regisztráció kizárólag az aktuális Játékra érvényes, a Szervező egyéb nyereményjátékaiban való részvétel csak újabb regisztrációval lehetséges.

2.2 A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos vállalja, hogy

a) amennyiben ő lesz a Nyertes, úgy a Nyeremény felhasználásáról, azaz a Park Inn Zalakaros Resort&Spa hotelben eltöltött hosszú hétvégéről legalább 10 darab fényképet készít és elküld a következő e-mail címre: bata.viktoria@feminamedia.hu; továbbá

b) hozzájárul ahhoz, hogy az előző pontban rögzítettek alapján általa elküldött fényképeket Szervező a honlapján valamint facebook oldalán felhasználja, közzétegye; valamint

c) vállalja, hogy a Nyeremény felhasználását követően a Szervező munkatársa számára interjút ad a Park Inn Zalakaros Resort&Spa hotelben eltöltött hosszú hétvégén szerzett élményeiről, amelyet a Szervező honlapján valamint facebook oldalán közzétesz.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg az azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2017. július 10. és 2017. július 23-ig.

4. A Nyeremény

4.1 A Játékosok között a Szervező egy családi hosszú hétvégét sorsol ki a Park Inn Zalakaros Resort&Spa hotelben (a továbbiakban: „Nyeremény”). A Nyeremény értéke: 150 000 Ft.

A Nyeremény átvételére nyitva álló határidő: 2017. szeptember 3.

A Nyeremény igénybevételére nyitva álló időtartam: 2017. július 24. és 2017. szeptember 3. között

4.2 A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 

4.3 Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Nyeremény felhasználást követően a 2.2 pontban rögzítetteket nem teljesíti, úgy a Szervező jogosult a Nyeremény bruttó forgalmi értékét kiszámlázni Játékos részére.

5. Kizáró okok

5.1 A Játékban való részvételre egy személy csak egyszer regisztrálhat. Ugyanazon Játékos legfeljebb egy alkalommal vehet részt a Játékban.

5.2 Azt a Játékost, aki valótlan adatokkal regisztrál, vagy többször is leadja szavazatát (akár eltérő adatokkal), a Szervező a Játékból kizárja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 A Játékban való részvételből a továbbá kizárható az a Játékos, 

• aki nem a Játékszabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály szellemét, rendelkezéseit egyéb módon megszegi;

• aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során.

6. A Nyeremény átvételének feltétele, a Nyertes kisorsolása és kihirdetése

6.1 A Játék lezárásaként a Szervező 2017. július 31-én a Játékosok közül egy nyertest (a továbbiakban: Nyertes) és két pótnyertest (a továbbiakban együtt: Pótnyertes) sorsol ki a Szervező. A Nyertes és a Pótnyertes azok közül a Játékosok közül kerül kisorsolásra, akik a Játékszabály 2.1 pontjában foglalt feltételeket maradéktalanul teljesítették. A Pótnyertesek sorrendjét Szervező határozza meg.

6.2 A Szervező a Nyertes nevét közzé 2017. július 24-én közzéteszi a femina.hu honlapon és megosztja a Szervező facebook oldalán. Mindezen túl a Szervező a Nyertest külön is értesíti a Nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a Nyertest a Femina.hu hivatalos Facebook keresztül, a Nyertes hozzászólásra adott válaszával vagy a Nyertes által megadott elérhetőségre küldött privát üzenetben értesíti, amelyben felkéri a Nyertest, hogy a Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a teljes nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail címét.  Ha a Szervező 3 próbálkozás eredményeként nem tudja a Nyertest 15 naptári napon belül elérni (vagyis a Nyertes nem válaszol), akkor a Nyertes továbbiakban nem jogosult a Nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a Pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint.

Amennyiben a Pótnyertes sem jelentkezik a kiértesítéstől számított 15 napon belül, úgy a Nyeremény visszaszáll a Szolgáltatóra, illetve a Nyeremény felajánlójára. További pótnyertest a Szervező nem sorsol ki. 

6.3 A Nyertes (Pótnyertes) személyesen jogosult a nyereményt átvenni a Szervező székhelyén. A Nyeremény átvételérnek további feltétele, hogy a Nyertes a szervező részére átadja a http://mf.index.hu/femina/Hozzajarulo-nyilatkozat-parkinn-femina.pdf  linken elérhető nyilatkozat egy darab megfelelően aláírt, eredeti példányát.

6.4 A Nyeremény átvételére nyitva álló határidő jogvesztő. Ha a Nyeremény átvételére jogosult Játékos Nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül bármely okból nem veszi át, a határidő lejártát követően a Nyeremény átvételére való jogosultság megszűnik, és a Nyertes azt követően Nyereményére nem tarthat igényt, késedelmét nem mentheti ki.

6.5 A Nyertes (Pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a Nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg. 

6.6 A Nyereményt csak a Nyertes veheti igénybe, más személy részére át nem ruházható, át nem adható.

A Nyertesnek lehetősége van arra, hogy Nyereményről a Szervezőhöz intézett nyilatkozattal lemondjon. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybe vételére szolgáló Nyereményt a Szervező üzleti partnere, Park Inn Zalakaros Resort&Spa Hotel (a Nyeremény felajánlója) biztosítja a Nyertes részére, a Nyereménnyel kapcsolatos további kötelezettségek a nem a Szervezőt, hanem a Nyeremény felajánlóját terhelik. A Szervező tájékoztatja a Nyertest (Pótnyertest), hogy a Nyereménnyel kapcsolatos kifogás esetén hová fordulhat.

6.7 A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel és a Nyeremény felajánlójával annak érdekében, hogy a Nyereményt a jelen Játékszabálynak megfelelően fel tudja használni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és a Nyeremény biztosítójának terhére nem értékelhető.  

6.8 A Nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget –például a Nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit, stb. – a Nyertes (ill. amennyiben a Nyeremény a Pótnyertes illeti, a Pótnyertes) köteles viselni.

7. Adózás

A Nyereménnyel kapcsolatos minden adót a Szervező visel. 

A Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest (ill. amennyiben a Nyeremény a Pótnyertes illeti, a Pótnyertest) terhelik.

8. Adatkezelés

8.1 A Játékos a Játékra az életkor, név, email cím, mint személyes adatok megadásával regisztrálhat. A regisztráció során a Játékos külön, önkéntes szabad elhatározáson alapuló hozzájárulása alapján feliratkozhat a Szervező hírlevelére. 

8.2 A Játékba történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelője a regisztrálók önkéntes hozzájárulása alapján Szervező. A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a Szervező adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak, amely elérhető: http://femina.hu/info/adatvedelem/

8.3 Szervező a Nyertes (Pótnyertes) nevét, a Játék adatait, valamint a Nyereményre vonatkozó adatokat jogosult közzétenni honlapján (www.femina.hu) valamint facebook oldalán (https://www.facebook.com/femina.hu). A közzétételhez az érintett a regisztrációval és a Nyeremény elfogadásával hozzájárul.

8.4 A Szervező jogosult arra, hogy amennyiben a Játékos a Szervező részére a Játék regisztrációtól független szabad akarat-elhatározáson alapuló önkéntes hozzájárulását adta, a Játékos elérhetőségeit (e-mail cím, név) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervező a tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus hírlevelet juttasson el. 

A Játékos a Szervező hírleveléről a Femina Média Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) címre megküldött, vagy a bata.viktoria@feminamedia.hu email címre eljuttatott lemondó nyilatkozattal tud leiratkozni.

8.5 A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat és a Szervező Adatkezelési szabályzatának foglalt rendelkezéseit elfogadja.

9. Egyebek

9.1 A Játékban való részvétel nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá. 

9.2 A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

9.3 A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait. 

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. 

9.4 A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. 

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játékosok által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre. 

9.5 A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a Nyertest jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a Nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

9.6 A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

9.7 A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak. 

9.8 Szervező a Játékszabályzatot a saját honlapján (www.femina.hu) teszi közzé, valamint az elérhető a Szervező székhelyén.

9.9 A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve másmódon sincs kapcsolatban a Pályázattal. 

9.10 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi Játékszabályzattal azonos helyen és módon. A Játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A Játékos ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

Ezt is szeretjük